• St. Zhilyanskaya, 124
    metro station "Vokzalnaya”
  • St. Yaroslavov Val, 11
    metro station "Zoloti Vorota"
  • St. Mikhail Grishko, 4
    metro station "Pozniaky”